Arbitrage Oppotunity External

Arbitrage Oppotunity > 3%
# Buy Sell Base Quoted Bid Ask Ratio Exchange Cnt Timestamp
binance hitbtc nano btc 0.00058147 0.0005643 3.04% 3 2018-05-27 16:29:20
cryptopia hitbtc skin btc 1.99e-06 1.93e-06 3.11% 2 2018-05-27 16:29:20
poloniex binance sys btc 4.87e-05 4.654e-05 4.64% 4 2018-05-27 16:29:20
bittrex cryptopia fct btc 0.00239525 0.0022841 4.87% 3 2018-05-27 16:29:20
bittrex gateio ada btc 2.79e-05 2.634e-05 5.92% 5 2018-05-27 16:29:20
binance livecoin wings btc 5.33e-05 5.007e-05 6.45% 4 2018-05-27 16:29:20
hitbtc livecoin bptn btc 1.81e-06 1.69e-06 7.1% 2 2018-05-27 16:29:20
cryptopia livecoin btb btc 0.002001 0.00186799 7.12% 2 2018-05-27 16:29:20
bittrex poloniex nxc btc 2.002e-05 1.807e-05 10.79% 3 2018-05-27 16:29:20
hitbtc livecoin prg btc 2.922e-05 2.6e-05 12.38% 2 2018-05-27 16:29:20
cryptopia bittrex cann btc 5.08e-06 4.38e-06 15.98% 2 2018-05-27 16:29:20
poloniex binance steem btc 0.0003494 0.00029545 18.26% 4 2018-05-27 16:29:20
cryptopia livecoin insn btc 4.84e-06 3.96e-06 22.22% 2 2018-05-27 16:29:20
cryptopia livecoin sxc btc 2.89e-06 2.33e-06 24.03% 2 2018-05-27 16:29:20
livecoin bittrex game btc 0.00017003 0.0001337 27.17% 5 2018-05-27 16:29:20
cryptopia hitbtc cat btc 4e-06 2.96e-06 35.14% 2 2018-05-27 16:29:20
poloniex gateio btm btc 8.51e-05 6.028e-05 41.17% 4 2018-05-27 16:29:20
livecoin zaif mona btc 0.00045299 0.00029999 51.0% 3 2018-05-27 16:29:20
hitbtc cryptopia smart btc 1.899e-05 1.23e-05 54.39% 2 2018-05-27 16:29:20
gateio hitbtc sbtc btc 0.00291 0.00168 73.21% 2 2018-05-27 16:29:20
cryptopia livecoin crc btc 4.505e-05 1.922e-05 134.39% 2 2018-05-27 16:29:20
bittrex hitbtc sbd btc 0.00082 0.00024449 235.39% 3 2018-05-27 16:29:20
cryptopia hitbtc ldc btc 1.14e-06 2.6e-07 338.46% 3 2018-05-27 16:29:20
cryptopia binance cmt btc 4.416e-05 8.4e-06 425.71% 2 2018-05-27 16:29:20
cryptopia binance btg btc 0.006012 0.00100681 497.13% 6 2018-05-27 16:29:20
gateio binance bcd btc 0.002699 0.000397 579.85% 2 2018-05-27 16:29:20
cryptopia hitbtc fcn btc 1.8e-05 7e-07 2471.43% 2 2018-05-27 16:29:20
cryptopia livecoin ore btc 0.01300351 0.00033899 3735.96% 2 2018-05-27 16:29:20
livecoin hitbtc unc btc 9.62e-07 1e-08 9520.0% 2 2018-05-27 16:29:20
cryptopia binance blz btc 5.571e-05 9e-08 61800.0% 2 2018-05-27 16:29:20